Legea privind sistemul public de asigurări sociale, modificată


În Monitorul Oficial din 7 decembrie curent a fost publicată Legea pentru modificarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale, împreună cu decretul ei de promulgare. Documentul a fost elaborat în scopul excluderii prevederilor care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual.

Documentul prevede modificarea art. 5 din Lege. Astfel, Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și declarația privind evidența nominală a asiguraților sunt parte componentă a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care se prezintă de plătitorii de contribuții la BASS Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale. 

Totodată, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare vor prezenta această declarație lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare.

Modificările prevăd că persoanele fizice — întreprinzători individuali, mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, administratori autorizați, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, vor prezenta informația o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

Art. 5 va fi completat cu alineatul 11, ce prevede că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, sunt obligați să prezinte, pe suport de hârtie sau prin metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal, ordinului de eliberare din câmpul muncii. 

Varianta nouă a art. 5 mai stipulează că Serviciul Fiscal de Stat furnizează Casei Naţionale de Asigurări Sociale informaţii referitoare la indicatorii dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi informaţii referitoare la indicatorii declaraţiei cu privire la impozitul unic calculat pentru rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

În același timp,Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, lunar, va prezenta CNAS informații cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale, în scopul confirmării stagiului de cotizare. 

Totodată, Legea va fi completată cu următoarele 3 anexe din Legea BASS pe anul 2018:

• Anexa nr.1 – Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
• Anexa nr. 2 – Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale
• Anexa nr. 3 — Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Anexele se transferă în Legea privind sistemul public de asigurări sociale de stat, dat fiind faptul că prevederile lor nu se schimbă anual.

Suplimentar, Legea este completată cu noțiuni noi:

autoritate/instituție bugetară – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanțată de la bugetele componente ale bugetului public național; autoritate/instituție publică la autogestiune – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfășoară activitate necomercială (nonprofit) și activează în baza principiilor de autogestiune;

recompensă – orice sumă, alta decât salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii;

sector privat – persoane fizice și juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărârii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat și care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat și municipale, organizații necomerciale.