Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2021


În conformitate art. 118 CM, angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic.

Pentru evitarea încălcării legislației muncii, art. 116 al CM obligă toți angajatorii să elaboreze și să aprobe Graficul concediilor de odihnă.


La întocmirea Graficului concediilor de odihnă pentru anul următor trebuie să se țină cont de următoarele momente-cheie:

  1. Concediul de odihnă anual plătit - garantat tuturor salariaților care lucrează în baza unui contract individual de muncă, indiferent că la loc de muncă de bază sau prin cumul;
  2. Durata concediului de odihnă, de regulă, este de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. (art. 113 CM).
  3. Graficul concediilor de odihnă trebuie să fie elaborat și aprobat la fiecare entitate, indiferent de forma de proprietate.
  4. Graficul trebuie elaborat cu cel puţin 2 săptămâni înainte de sfârşitul fiecărui an calendaristic. Dacă la entitate este o organizație sindicală, condițiile reprezentanților salariaților trebuie luate în considerare la elaborarea graficului;
  5. La întocmirea Graficului concediilor de odihnă trebuie să se țină cont atât de dorinţa salariaţilor, cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii. Unor categorii de salariați trebuie să le fie acordate concediile în perioada de timp comodă acestora;
  6. La planificarea concediilor anuale de odihnă, angajaților li poate acorda concediul integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Celelalte părți ale concediului pot fi împărțite aleatoriu, reieșind din acordul dintre angajat și angajator
  7. În Graficul elaborat se includ și angajații angajați prin cumul, ținând cont de perioada de acordare a concediilor la locul de bază de muncă
  8. Graficul concediilor de odihnă se aprobă printr-o Decizie internă a conducătorului entității, după care este adus la cunoștința angajaților care semnează despre faptul că au fost informați cu acesta

Zilele de concediu de odihnă rămase nefolosite din anul 2020 – salariații nu le vor pierde!!! Deoarece acestea se reportează și vor putea fi luate până la sfârșitul anului următor, adică 2021 (art. 118, pct.3)


❗Este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de doi ani consecutivi.

Neacordarea concediului anual atrage după sine răspundere conform art. 55 din Codul contravențional - amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


❗ Nu se admite înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit printr-o compensaţie în bani.

În caz de încetare a contractului individual de muncă, Codul muncii dispune că salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite (art. 119, alin. (1).

Cel mai mare concediu de odihnă anual plătit în Republica Moldova este de 62 de zile - pentru cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior, din colegii, licee, gimnazii şi şcoli de cultură generală de toate tipurile;