Legea BASS pentru anul 2019

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2019 vor constitui 21 427,4 mil. lei, fiind în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În Monitorul Oficial nr. 504-511 din 22 decembrie curent a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și decretul de promulgare al Legii.

Astfel, pentru subprogramul Protecția în caz de incapacitate temporară de muncă se vor acorda 513 365,2 mii lei, pentru subprogramul Protecția socială a unor categorii de cetățeni – 326 529,4 mii lei, pentru Protecția socială a persoanelor cu dizabilități — 2 767 160,6 mii lei, iar pentru administrarea sistemului public de asigurări sociale se vor cheltui în total 185 923,8 mii lei.

Către subprogramul Protecția persoanelor în etate vor merge 13 609 809,1 mii lei, pentru Protecția în legătură cu pierderea întreținătorului – 223 997, 0 mii lei, iar cele mai puține cheltuieli vor fi necesare pentru subprogramul Protecția șomerilor – 44 128,9 mii lei.

Totodată, în structura veniturilor BASS resursele generale vor constitui 60%, iar transferurile de la bugetul de stat – 40%.
Contribuția individuală calculată pentru plătitorii specificați în Legea privind sistemul public de asigurări sociale se stabilește în sumă de 9456 lei, fiind majorată cu 1032 lei, iar pentru persoanele fizice – proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care își prelucrează terenurile, contribuția ce urmează a fi achitată în bază decontract individual încheiat cu CNAS pentru anul 2019 va constitui 2412 lei, în creștere cu 264 lei.

Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea unei majorări de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer a sumei datorate. 

Calcularea majorării de întârziere se efectuează de către CNAS, fără emiterea unei decizii speciale, iar a celor calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Documentul mai prevede că tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari, se stabilesc la maximum 0,7% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat, cu excepția prestatorilor de servicii de plată desemnați, care asigură distribuirea drepturilor sociale exclusiv în localitățile rurale, inclusiv la domiciliu, pentru care tarifele la serviciile menționate se stabilesc în mărime de 1,1% din suma distribuită.

Cuantumul ajutorului acordat în cazul decesului asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani, va rămâne la nivelul anului 2018 – de 1100 lei.Sursa: www.monitorul.fisc.md

Autorul: Marina Căldare