Subiectul lunii August

Au fost publicate modificările la Planul general de conturi contabile(PGCC)


Articol cu conținut prioritar pentru contabilii care activează.

Planul general de conturi contabile e într-o perioadă de modificare, mai exact de îmbogățire și completare a aspectului.

Scopul:
- de a aduce acest Plan actual în concordanță cu noile prevederi ale Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC);

- de a asigura sub aspect informațional obținerea indicatorilor respectivi din noile formate ale situațiilor financiare.

Modificările vor intra în vigoare de la 1 Ianuarie 2020.

Operarea acestor modificări a fost condiționată de necesitatea asigurării concordanței dintre PGCC și prevederile modificate SNC, dar și acumulării informațiilor pentru calcularea corectă a indicatorilor din noile formate ale situațiilor financiare.

Listați Nomenclatorul conturilor sintetice noi și modul general de aplicare a acestora.

În continuare prezentate sub forma - (codul/denumire și modul de aplicare a contului).

 • 115 “Fond comercial pozitiv”

 • 116 “Fond comercial negativ”

 • 117 “Deprecierea fondului comercial pozitiv”

Se aplică pentru contabilizarea fondului comercial care reprezintă diferența pozitivă sau negativă dintre costul de intrare și valoarea justă la data tranzacției a părții din activele nete achiziționate de către o entitate.
Informațiile generalizate în aceste conturi sunt necesare pentru determinarea indicatorului din rândul 030 al noului format al bilanțului.

PGCC existent nu conține prevederi distincte privind contabilizarea fondului comercial.


 • 143 “Deprecierea fondului comercial pozitiv”

Destinat pentru contabilizarea pierderilor din deprecierea valorii mobiliare pe termen lung în părți afiliate și neafiliate.
Această introducere e determinată de punctele 66-67 și 69 ale SNC.

Informațiile generalizate în contul 143 se iau în calcul la determinarea indicatorilor din rândurile 140 și 150 ale noului format bilanțier.
Pierderile sus menționate se contabilizează nemijlocit în conturile 141 și 142.


 • 162 “Creanțe ale părților afiliate pe termen lung”

Această introducere rezultă din pct.44 al SNC “Prezentarea situațiilor financiare”, necesare pentru determinarea indicatorilor din rândurile 180-181 ale noului format bilanțier.
Se prevăd următoarele subconturi:
1621 “Creanțe aferente intereselor de participare”
1622 “Alte creanțe ale părților afiliate”
PGCC existent nu conține prevederi distincte prevederi distincte privind contabilizarea creanțelor părților afiliate pe termen lung.


 • 218 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor”

Destinat pentru evidența diferențelor dintre valoarea contabilă și valoarea realizabilă netă a stocurilor determinate de la data raportării conform pct. 50 din SNC “Stocuri”.
Actualmente, ajustările pentru deprecierea stocurilor se contabilizează nemijlocit în conturile de evidență a stocurilor.


 • 254 “Ajustări pentru deprecierea investițiilor financiare curente”

Introducerea acestui cont rezultă din pct.66 al SNC “ Creanțe și investiții financiare”. Se aplică pentru contabilizarea diferențelor dintre valoarea contabilă și valoarea justă a investițiilor financiare curente în părți neafiliate și afiliate.

Ajustările se contabilizează nemijlocit în conturile 251 și 252.


 • 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”

Destinat pentru evidența patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate de către autoritățile și instituțiile publice la autogestiune conform actelor de constituire și/sau altor documente prevăzute de legislația în vigoare, cu excepția patrimoniului înregistrat în componența capitalului social.
PGCC existent nu conține prevederi explicite privind evidența patrimoniului menționat sus.

Ca urmare, în practică acest patrimoniu se contabilizează în diferite conturi: 314, 343, 536, etc.


 • 317 “Prime de capital”

Se aplică pentru evidența primelor de capital care reprezintă excedentul (diferențele favorabile) dintre:
1. Valoarea efectivă și valoarea nominală a părților sociale depuse în capitalul social;

2. Valoarea nominală sau de înstrăinare și valoarea de retragere a părților sociale proprii răscumpărate și ulterior anulate sau înstrăinate.

3. Valoarea nominală a obligațiunilor și valoarea nominală a acțiunilor în care acestea au fost convenite.
Aceste prime apar în urma operațiunilor de constituire și majorare a capitalului social și de conversie a obligațiunilor în acțiuni și se contabilizează conform punctelor 17 din SNC “ Capital propriu și datorii”.

Primele de caputal se contabilizează în componența capitalului suplimentar (cont 312).


 • 343 “Rezerve din reevaluare”

Se apliză pentru evidența surplusului de reevaluare stabilit în urma reevaluării imobilizărilor corporale.

În prezent, surplusul de reevaluare se contabilizează în componența altor elemente de capital propriu.


                                                                    Conturi sintetice excluse 

Prin urmare, informația e prezentată sub forma (codul/denumire și modul de reflectare conform PGCC)

 • 312 “Capital suplimentar”

Diferențele pozitive înregistrate în acest cont vor fi contabilizate în contul 317, iar cele negative - contul 332.


 • 413 “Datorii pe termen lung privind leasingul financiar”

Aceste datorii vor fi contabilizate în contul 421, subcontul 4213 “Datorii privind leasingul financiar”.                                           Conturi sintetice cu denumiri și coduri modificate

În varianta modificată a PGCC au fost schimbate denumirile conturilor:

 • 112 din “Imobilizări necorporale” în “Imobilizări necorporale în exploatare”;

 • 132 din “Active biologice imobilizate” în “Active biologice imobilizate în exploatare”

De asemenea observăm modificări în codurile conturilor sintetice:

 • “Avansuri acordate pe termen lung” din 162 în 163.
  La acestea subconturi sunt prevăzute subconturile:
  - 1631 “Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale”;
  - 1632 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale”;
  - 1633 “Avansuri acordate pentru stocuri”;
  - 1634 “Alte avansuri acordate pe termen lung”.

 • “Alte elemente de capital propriu” din 343 în 344.


Sursă: Revista Contabililor Profesioniști.
---------------------------------------------------------

Gorobeț Nicoleta, PR Manager PROACTIVE.